1 TOEPASSING
1.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Colorgreen en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend
deze voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele door de
wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze schriftelijk door
Colorgreen zijn aanvaard.
1.2 Onder ‘wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Colorgreen
een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n) en rechtsopvolgers.

2 AANBIEDINGEN
2.1 Alle door Colorgreen gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Eventuele bij een aanbieding gevoegde samples, testmaterialen, begrotingen, plannen of andere
bescheiden blijven te allen tijde eigendom van Colorgreen en moeten op eerste verzoek franco worden
geretourneerd. Zonder schriftelijke toestemming van Colorgreen mogen deze bescheiden niet worden
vermenigvuldigd of aan derden ter inzage of gebruik gegeven worden.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Colorgreen niet tot acceptatie vaneen order. Afwijzing van een aanvraag wordt door Colorgreen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
2.4 Colorgreen houdt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of onder
rembours te leveren, alsmede om het productassortiment te wijzigen nadat aanbiedingen zijn gedaan.

3 OVEREENKOMST
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Colorgreen eerst tot stand door
schriftelijke bevestiging van een opdracht, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij
daartegen tegelijk met de bevestiging schriftelijk protesteert.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Colorgreen slechts indien deze
door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt
verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen drie werkdagen na factuurdatum.
3.4 Colorgreen is niet gehouden een overeenkomst aan te gaan indien zij reden heeft om aan te nemen
dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is om haar betalingsverplichtingen na te komen.
3.5 Colorgreen is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren,
van de wederpartij afdoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen.
3.6 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is, is Colorgreen bevoegd om bij de uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan de wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
3.7 De wederpartij is gehouden Colorgreen tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen die voor
correcte uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

4 PRIJZEN
4.1 Tenzij anders vermeld zijn in offertes en aanbiedingen opgenomen prijzen:
4.1.1 gebaseerd op levering ex works (af magazijn van Colorgreen), dat wil zeggen dat
transportkosten separaat in rekening worden gebracht, tenzij op de offerte anders is vermeld.
4.1.2 exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
4.1.3 exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, en verzekering,
4.1.4 vermeld in euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.2 Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Colorgreen gerechtigd om de orderprijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten zijn vermeld.

5 ANNULERING
5.1 Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Colorgreen, in welk geval 10% van de orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten in rekening worden gebracht. In geval van annulering zonder toestemming maakt Colorgreen naar keuze aanspraak op algehele nakoming dan wel volledige vergoeding van schade, waaronder gederfde winst.

6 LEVERING
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het adres van de wederpartij.
6.2 Afhalen van producten aan het adres van Colorgreen is alleen mogelijk na voorafgaande afspraak.
Alsdan reeds gemaakte transportkosten worden doorbelast.
6.3 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop Colorgreen de wederpartij heeft bericht dat het
gekochte voor transport gereed staat.
6.4 De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele
tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren.
6.5 Bij aflevering geconstateerde tekortkomingen en/of beschadigingen aan het geleverde en/of de
verpakking dient de wederpartij op de afleveringbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten)
aantekenen, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde compleet en onbeschadigd te hebben ontvangen en reclames niet meer in behandeling worden genomen.
6.6 Bij maatvaste producten wordt zoveel mogelijk overeenkomstig de specificaties geleverd.
Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen en/of vallende binnen de in de branche gebruikelijke productiemarges kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
6.7 Colorgreen is gerechtigd om in gedeelten te leveren en deelleveranties afzonderlijk te factureren.
6.8 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt opgave van levertijd altijd bij benadering en
onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Aan een opgegeven levertijd kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6.9 Geleverde zaken die na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen worden geacht in opdracht van en voor rekening en risico van de wederpartij te zijn opgeslagen.

7 VERPAKKING, TRANSPORT EN RISICO
7.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing
door de wederpartij is verstrekt, door Colorgreen als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders is
overeengekomen, neemt Colorgreen bv alle risico van verpakking en transport op zich, inclusief
schuld/nalatigheid van de vervoerder.
7.2 Specifieke instructies van de wederpartij inzake transport en verzending worden slechts uitgevoerd
indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de daaraan verbonden meerkosten te zullen dragen.
7.3 Voor duurzame verpakkingsmaterialen kan Colorgreen een vergoeding in rekening brengen, die als
statiegeld op de factuur wordt vermeld. Na retourzending van de onbeschadigde verpakking zal deze
vergoeding worden verrekend of gecrediteerd.
7.4 Indien en voor zover Colorgreen als vervoerder optreedt zijn op het transport van
toepassing de Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten zoals gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank te Rotterdam op 15 november 1995 door de Fenex, de Nederlandse Organisatie voor
Expeditie en Logistiek (Fenex Condities). In voorkomend geval maken de Fenex Condities onlosmakelijk
deel uit van deze voorwaarden.
7.5 Bij export van producten door of in opdracht van de wederpartij zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De wederpartij vrijwaart Colorgreen voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de wederpartij toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

8 OVERMACHT
8.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de andere partij naar
redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden verlangd.
8.2 De partij die meent in overmacht te komen te verkeren dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
8.3 Indien naar het oordeel van Colorgreen de overmacht situatie tijdelijk van aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
8.4 Indien naar het oordeel van Colorgreen de overmacht situatie van blijvende aard, dan zullen partijen
naar redelijkheid een regeling treffen leidende tot ontbinding van de overeenkomst en beperking van
daaraan verbonden gevolgen.
8.5 Colorgreen is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die in het kader van de uitvoering van
de betreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is
gebleken.

9 INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 De auteursrechten op alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, en dergelijke,
door of in opdracht van Colorgreen bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven eigendom van Colorgreen, evenals het recht op vervreemding daarvan.
9.2 De wederpartij garandeert dat door wederpartij aan Colorgreen verstrekte gegevens, tekeningen,
foto’s, ontwerpen, modellen en dergelijke, niet auteursrechtelijk beschermd zijn en vrijwaart Colorgreen voor alle gevolgen van gebruik daarvan in strijd met wettelijke voorschriften en/of rechten van derden.

10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Colorgreen sluit iedere aansprakelijkheid uit, behoudens voor zover haar aansprakelijkheid en
verplichting tot vergoeding van schade dwingend uit de wet volgt.
10.2 In het bijzonder is Colorgreen niet gehouden tot vergoeding van schade, direct of indirect, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden, alsmede van bedrijfs- en vervolgschade van welke aard dan ook, gederfde winst, schade wegens verlies of vermissing van gegevens (bestanden) en gemiste besparingen.
10.3 Aansprakelijkheid van Colorgreen is in elk geval beperkt tot het totale bedrag van de betreffende order.
10.4 In geen geval is Colorgreen aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde, of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

11 RECLAMES
11.1 Reclames worden door Colorgreen slechts in behandeling genomen indien zij haar binnen 14 dagen na de betreffende levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
11.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.
11.3 Na het verstrijken van de in lid 1. en 2. genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde en de factuur te hebben geaccepteerd en goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling genomen.
11.4 Gegrond bevinding van een klacht verplicht Colorgreen uitsluitend tot het alsnog leveren van de
overeengekomen prestatie.
11.5 Retournering van het geleverde wordt door Colorgreen slechts geaccepteerd na voorafgaande
schriftelijke toestemming, in de originele verpakking, en onder door Colorgreen te bepalen voorwaarden.

12 GARANTIE
12.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Colorgreen garantie op geleverde
producten indien en voor zover dat in de overeenkomst is vermeld. Deze garantie beperkt zich tot
fabricagefouten.
12.2 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op
ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het product, of indien daar wijzigingen of reparaties aan
worden verricht.
12.3 Indien Colorgreen ter voldoening aan haar garantieverplichting materialen of onderdelen vervangt, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Colorgreen
12.4 Zolang de wederpartij niet geheel haar uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt is Colorgreen niet gehouden tot nakoming van haar garantieverplichtingen.

13 EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Geleverde zaken blijven eigendom van Colorgreen tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
13.2 Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de
wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Colorgreen gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Annulering en terugname laten onverlet het recht van Colorgreen op vergoeding van verlies of schade. In deze gevallen zal elke vordering op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
13.3 Geleverde zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
13.4 Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Colorgreen op de wederpartij, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Colorgreen enkel door het ontstaan van de vordering een bezitloos pandrecht op alle zaken waarin het geleverde is verwerkt of waarvan het geleverde deel is gaan uitmaken. De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie gelden als onderhandse akte bedoeld in de wet.

14 BETALING
14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij
(af)levering te geschieden, dan wel middels automatische incasso, storting of overmaking op een door
Colorgreen daartoe aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
14.2 De op bank/giroafschriften van Colorgreen aangegeven valutadag is bepalend en wordt als
betalingsdag aangemerkt.
14.3 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van rente en gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande facturen in volgorde van ouderdom.
14.4 Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van
betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige wettelijke of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder
begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel
overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf heeft Colorgreen zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is het recht om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig op grond van de overeenkomst verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van schade, kosten, en rente.

15 RENTE EN KOSTEN
15.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per
(gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag.
15.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een
gerechtelijke procedure gemaakt, ook voor zover die het liquidatietarief te boven gaan.
15.3 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door de wederpartij met
inbegrip van voornoemde rente verschuldigde bedrag.

16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
16.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf, en haar uitleg of uitvoering, zowel
van feitelijke als juridische aard, waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de naar Nederlands recht bevoegde Nederlandse rechter, of, naar keuze van Colorgreen, de bevoegde rechter van haar vestigingsplaats.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta